Svenska
Amerikanska dollar (USD)
Boka online eller ring: 888 273 4683

Villkor & regler

1. Servicebeskrivning

Begrepp som används i detta avtal

Med orden "vi", "oss", "vår" och "HOTELSONE" avses HotelsOne.com L.P., ett kommanditbolag i Delaware och/eller våra dotterbolag och intressebolag, inklusive Travelscape LLC, ett aktiebolag i Nevada. Med ordet "du" avses den kund som besöker webbplatsen och/eller gör en bokning genom oss på denna webbplats, eller genom våra kundserviceombud.

Syfte med denna webbplats

Denna webbplats tillhandahålls enbart för att hjälpa dig att samla reseinformation, avgöra tillgängligheten hos reserelaterade varor och tjänster, göra legitima bokningar och på annat sätt göra affärer med reseleverantörer, och inte för några andra syften.

Denna webbplats erbjuds dig på villkoret att du utan ändring godtar alla villkor och meddelanden som anges nedan (gemensamt kallade "avtalet"). Genom att gå in på eller använda denna webbplats på något sätt samtycker du till att bindas av detta avtal. Om du bokar reserelaterade produkter eller tjänster på denna webbplats genom callcenterombud samtycker du till att detta avtal ska gälla för alla sådana transaktioner. Läs avtalet noga. Om du inte godtar alla dessa villkor ber vi dig att inte använda denna webbplats.

Gå in på denna sida regelbundet för att läsa den senaste versionen av avtalet. Vi förbehåller oss rätten att när som helst, efter eget gottfinnande, ändra eller på annat sätt modifiera avtalet utan föregående varsel, och din fortsatta åtkomst till eller användning av denna webbplats visar att du godtar det uppdaterade eller modifierade avtalet.

ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Som villkor för din användning av webbplatsen garanterar du att (i) du är minst 18 år gammal, (ii) du har befogenhet att ingå en bindande juridisk förpliktelse, (iii) du ska använda denna webbplats i enlighet med detta avtal, (iv) du endast ska använda denna webbplats för att göra legitima bokningar för dig själv eller en annan person för vilken du har juridisk befogenhet att agera, (v) du ska informera sådana andra personer om de villkor som gäller för de bokningar som du har gjort för deras räkning, inklusive alla regler och begränsningar som gäller för dem och (vi) all information som lämnas av dig på denna webbplats är sann, riktig, aktuell och fullständig. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande vägra åtkomst för vilken person som helst till denna webbplats och de tjänster som vi erbjuder, när som helst och av vilken orsak som helst, inklusive men inte begränsat till, för åsidosättande av detta avtal.

FÖRBJUDNA AKTIVITETER

Innehållet och informationen på denna webbplats (inklusive, men inte begränsat till, pris och tillgänglighet för resetjänster), samt den infrastruktur som används för att tillhandahålla sådant innehåll och sådan information, tillhör oss eller våra leverantörer. När du gör begränsade kopior av din reseinformation (och tillhörande dokument) för resor eller tjänster som har bokats genom denna webbplats samtycker du till att inte på annat sätt modifiera, kopiera, distribuera, överföra, visa, utföra, reproducera, licensiera, skapa härledda arbeten från, överlåta, sälja eller vidareförsälja någon information, programvara eller några produkter eller tjänster som hämtas från eller genom denna webbplats. Du samtycker vidare till att inte göra följande:

  1. använda denna webbplats eller dess innehåll i något kommersiellt syfte,
  2. göra någon spekulativ, falsk eller bedräglig bokning eller en bokning i förväntan om efterfrågan,
  3. ta fram, övervaka eller kopiera något innehåll eller någon information på denna webbplats med hjälp av en robot, spindel, scraper eller annan automatisk metod eller manuell process för något som helst syfte utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd,
  4. bryta mot restriktionerna i något robotförbud på denna webbplats eller kringgå andra åtgärder som vidtas för att förhindra eller begränsa åtkomsten till denna webbplats,
  5. vidta några åtgärder som lägger, eller enligt vår bedömning kan lägga, en oskälig eller oproportionellt stor börda på vår infrastruktur,
  6. skapa djupa länkar till någon del av denna webbplats (inklusive, utan begränsning, inköpsvägen för resetjänster) i något syfte utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd eller
  7. skapa "ramar", "speglar" eller på annat sätt införliva någon del av denna webbplats i någon annan webbplats utan vårt föregående skriftliga tillstånd.

REGLER OCH BEGRÄNSNINGAR FÖR LEVERANTÖRER

Ytterligare villkor ska gälla för din bokning och ditt köp av reserelaterade varor och tjänster som du väljer. Läs dessa ytterligare villkor noggrant. Du samtycker till att uppfylla de köpvillkor som införs av en leverantör som du väljer att göra affärer med, inklusive, men inte begränsat till, betalning av alla belopp när de förfaller och efterlevnad av leverantörens regler och begränsningar avseende tillgängligheten hos och användningen av biljettpriser, produkter eller tjänster.

Du bekräftar att en del leverantörer som erbjuder vissa tjänster och/eller aktiviteter kan kräva att du undertecknar deras ansvarsfriskrivning innan du utnyttjar den tjänst och/eller aktivitet som de erbjuder. Du förstår att varje åsidosättande av en sådan leverantörs regler och begränsningar kan leda till uppsägning av din bokning/dina bokningar, genom att du nekas tillgång till de relevanta reseprodukterna eller tjänsterna, förbrukar de pengar som har betalats för dessa bokningar och/eller ditt konto debiteras för kostnader som vi ådrar oss till följd av detta åsidosättande.

Leverantörer av hotellbokningar och flygprodukter med specialpriser för resor till EU-destinationer tillhandahålls dig av Travelscape.

SEKRETESSPOLICY

Klicka här för att läsa vår aktuella sekretesspolicy, som även styr din användning av denna webbplats, för att förstå våra metoder: Sekretesspolicy.

PRISER

Du bekräftar att myndigheterna i vissa länder kan införa vissa ytterligare skatter (turistskatt osv.), som måste betalas lokalt. Du är ensamt betalningsskyldig för sådana ytterligare skatter.

Hotelleverantörerna fakturerar oss, inklusive i förekommande fall för skatter. Hotelleverantörerna skickar in de relevanta skatterna till de behöriga skattemyndigheterna. De skatteutgifter som vi tar ut av dig för förutbetalda hotelltransaktioner representerar de beräknade transaktionsskatterna (t.ex. försäljningsvärde och användning, beläggning, rumsskatt, konsumtionsskatt, mervärdesskatt osv.) som vi betalar till hotelleverantören i samband med dina hotellbokningar. De utgör inte en insamling av skatter från dig som vi ska skicka till de behöriga skattemyndigheterna. De faktiska skattebelopp som betalas av Travelscape till hotelleverantörerna kan skilja sig från skatteutgifterna, beroende på de skattesatser, den skattskyldighet osv. som gäller vid tiden för våra kunders faktiska användning av hotellet.

HOTELSONE agerar inte som medsäljare till den leverantör som vi bokar eller reserverar vår kunds researrangemang hos. Skattskyldighet och gällande skattesats varierar stort mellan olika platser.

FÖRUTBETALDA HOTELLBOKNINGAR

HOTELSONEs intressebolag Travelscape förhandlar om vissa rumspriser med hotellen. Du ger HOTELSONE tillstånd att göra bokningar för hela bokningspriset, vilket inkluderar det rumspris som anges på webbplatsen plus skatteutgifter och serviceavgifter. Du samtycker till att ditt kreditkort belastas av Travelscape för hela bokningspriset.

Du kan säga upp eller ändra din förutbetalda hotellbokning, men du kommer att belastas den uppsägnings- eller ändringsavgift som anges i reglerna och begränsningarna för hotellbokningen. Om du inte säger upp eller ändrar din bokning inom den uppsägningstid som gäller för det hotell som du har bokat, vilken varierar mellan olika hotell (vanligen 24-72 timmar före ankomstdagen), kommer du att debiteras för de gällande dygnspriserna, skatteutgifterna och serviceavgifterna. Om du inte dyker upp för den första bokade övernattningen och planerar att checka in för senare övernattningar i din bokning måste du bekräfta bokningsavgifterna hos oss senast på dagen för den första bokade övernattningen för att förhindra att din bokning sägs upp. Du måste begära återbetalningar om du inte dyker upp eller checkar ut i förtid inom 60 dagar efter utcheckningen.

Du samtycker till att betala eventuell uppsägnings- eller ändringsavgifter som uppstår. I begränsade fall kan vissa bokningar inte ändras eller sägas upp efter att de har gjorts, vilket anges i reglerna och begränsningarna för hotellbokningen. Du samtycker till att följa de villkor som åläggs dig med avseende på dina förutbetalda hotellbokningar.

RESEDESTINATIONER

Trots att de flesta resor, inklusive resor till internationella destinationer, sker utan incidenter kan resor till vissa destinationer innebära större risker än andra. Vi uppmanar passagerare att läsa de förbud, varningar, tillkännagivanden och råd för resor som utfärdas av deras regering innan de bokar resor, särskilt när de reser till internationella destinationer.

GENOM ATT ERBJUDA RESOR TILL SÄRSKILDA DESTINATIONER GARANTERAR ELLER UTFÄSTER VI INTE ATT RESOR TILL DESSA PLATSER ÄR TILLRÅDLIGA ELLER RISKFRIA, OCH VI ÄR INTE ERSÄTTNINGSSKYLDIGA FÖR SKADOR ELLER FÖRLUSTER SOM KAN FÖLJA AV RESOR TILL SÅDANA DESTINATIONER.

ANSVARSFRISKRIVNING

DEN INFORMATION, PROGRAMVARA, DE PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM PUBLICERAS PÅ DENNA WEBBPLATS KAN INNEHÅLLA ORIKTIGHETER ELLER FEL, INKLUSIVE PRISFEL. HOTELSONE OCH DESS DOTTERBOLAG OCH INTRESSEBOLAG ("HOTELSONES KONCERNBOLAG") SAMT NÄRSTÅENDE WEBBPLATSPARTNERS MED SAMMA VARUMÄRKE OCH/ELLER ANKNYTNING, SOM FRÄMJAR RESEPRODUKTERNA OCH TJÄNSTERNA (GEMENSAMT KALLADE "HOTELSONES INTRESSEBOLAG"), GARANTERAR SÄRSKILT INTE RIKTIGHETEN HOS, OCH FRISKRIVER SIG FRÅN ALLT ANSVAR FÖR FEL ELLER ANDRA ORIKTIGHETER AVSEENDE INFORMATIONEN OM OCH BESKRIVNINGEN AV HOTELL-, FLYG-, KRYSSNINGS-, BIL- OCH ANDRA RESEPRODUKTER SOM VISAS PÅ WEBBPLATSEN (INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING PRISER, FOTOGRAFIER, LISTA ÖVER HOTELLFACILITETER, ALLMÄNNA PRODUKTBESKRIVNINGAR OSV.), VARAV EN STOR DEL TILLHANDAHÅLLS AV RESPEKTIVE LEVERANTÖRER. VI FÖRBEHÅLLER OSS VIDARE UTTRYCKLIGEN RÄTTEN ATT KORRIGERA EVENTUELLA PRISFEL PÅ VÅR WEBBPLATS OCH/ELLER PÅGÅENDE BOKNINGAR SOM HAR GJORTS TILL ETT FELAKTIGT PRIS. I DENNA HÄNDELSE KOMMER VI OM MÖJLIGT ATT ERBJUDA DIG ATT BEHÅLLA DIN PÅGÅENDE BOKNING TILL RÄTT PRIS ELLER SÄGA UPP DIN BOKNING UTAN STRAFFAVGIFT.

HOTELLBETYG SOM VISAS PÅ DENNA WEBBPLATS ÄR ENDAST AVSEDDA SOM ALLMÄNNA RIKTLINJER, OCH HOTELSONES KONCERNBOLAG OCH HOTELSONES INTRESSEBOLAG GARANTERAR INTE BETYGENS RIKTIGHET. HOTELSONES KONCERNBOLAG, HOTELSONES INTRESSEBOLAG OCH DERAS RESPEKTIVE LEVERANTÖRER LÄMNAR INGA GARANTIER AVSEENDE TILLGÄNGLIGHETEN HOS SÄRSKILDA PRODUKTER OCH TJÄNSTER. HOTELSONES KONCERNBOLAG, HOTELSONES INTRESSEBOLAG OCH DERAS RESPEKTIVE LEVERANTÖRER KAN NÄR SOM HELST GÖRA FÖRBÄTTRINGAR OCH/ELLER FÖRÄNDRINGAR AV DENNA WEBBPLATS.

HOTELSONES KONCERNBOLAG, HOTELSONES INTRESSEBOLAG OCH DERAS RESPEKTIVE LEVERANTÖRER LÄMNAR INGA UTFÄSTELSER AVSEENDE LÄMPLIGHETEN HOS DEN INFORMATION, PROGRAMVARA, DE PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM FINNS PÅ DENNA WEBBPLATS I NÅGOT SYFTE, OCH ATT PRODUKTER ELLER TJÄNSTER INKLUDERAS PÅ DENNA WEBBPLATS UTGÖR INTE ETT GODKÄNNANDE ELLER EN REKOMMENDATION AV DESSA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER AV HOTELSONES KONCERNBOLAG ELLER HOTELSONES INTRESSEBOLAG. ALL SÅDAN INFORMATION, PROGRAMVARA OCH ALLA SÅDANA PRODUKTER OCH TJÄNSTER ERBJUDS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI. HOTELSONES KONCERNBOLAG, HOTELSONES INTRESSEBOLAG OCH DERAS RESPEKTIVE LEVERANTÖRER FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA GARANTIER OCH VILLKOR OM ATT DENNA WEBBPLATS, DESS SERVRAR ELLER E-POSTMEDDELANDEN SOM SKICKAS FRÅN HOTELSONES KONCERNBOLAG, HOTELSONES INTRESSEBOLAG OCH DERAS RESPEKTIVE LEVERANTÖRER ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANNAT SKADLIGT INNEHÅLL. HOTELSONES KONCERNBOLAG, HOTELSONES INTRESSEBOLAG OCH DERAS RESPEKTIVE LEVERANTÖRER FRISKRIVER SIG HÄRMED FRÅN ALLA GARANTIER OCH VILLKOR MED AVSEENDE PÅ DENNA INFORMATION, PROGRAMVARA OCH DESSA PRODUKTER OCH TJÄNSTER, INBEGRIPET ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, ÄGANDERÄTT OCH ATT DE INTE GÖR INTRÅNG I IMMATERIELLA RÄTTIGHETER.

FLYGBOLAGEN, HOTELLEN OCH ANDRA LEVERANTÖRER SOM ERBJUDER RESOR ELLER ANDRA TJÄNSTER PÅ DENNA WEBBPLATS ÄR OBEROENDE ENTREPRENÖRER OCH INTE OMBUD FÖR ELLER ANSTÄLLDA HOS HOTELSONES KONCERNBOLAG ELLER HOTELSONES INTRESSEBOLAG, OCH HOTELSONES KONCERNBOLAG OCH HOTELSONES INTRESSEBOLAG ÄR INTE ERSÄTTNINGSSKYLDIGA FÖR HANDLINGAR, FEL, UNDERLÅTELSER, UTFÄSTELSER, GARANTIER, AVTALSBROTT ELLER FÖRSUMLIGHET HOS DESSA LEVERANTÖRER ELLER FÖR NÅGRA PERSONSKADOR, DÖDSFALL, SAKSKADOR ELLER ANDRA SKADOR ELLER UTGIFTER TILL FÖLJD AV DESSA. HOTELSONES KONCERNBOLAG OCH HOTELSONES INTRESSEBOLAG ÄR INTE ERSÄTTNINGSSKYLDIGA OCH KOMMER INTE ATT LÄMNA NÅGON ÅTERBETALNING I HÄNDELSE AV EN FÖRSENING, INSTÄLLNING, ÖVERBOKNING, STREJK, FORCE MAJEURE ELLER ANDRA ORSAKER SOM LIGGER UTANFÖR DERAS DIREKTA KONTROLL, OCH DE ÄR INTE ERSÄTTNINGSSKYLDIGA FÖR YTTERLIGARE UTGIFTER, UNDERLÅTELSER, FÖRSENINGAR, OMDIRIGERINGAR ELLER HANDLINGAR AV NÅGON STAT ELLER MYNDIGHET.

HOTELSONES KONCERNBOLAG, HOTELSONES INTRESSEBOLAG OCH/ELLER DERAS RESPEKTIVE LEVERANTÖRER SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ERSÄTTNINGSSKYLDIGA FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA ELLER BESTRAFFANDE FÖRLUSTER ELLER SKADESTÅND ELLER FÖRLUSTER ELLER SKADESTÅND PÅ GRUND AV FÖLJDSKADA SOM HÄRRÖR FRÅN, ELLER PÅ NÅGOT SÄTT HÖR SAMMAN MED, DIN ÅTKOMST TILL, VISNING AV ELLER ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS ELLER MED EN FÖRSENING ELLER OFÖRMÅGA ATT KOMMA ÅT, VISA ELLER ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DIN ANVÄNDNING AV ÅSIKTER SOM PRESENTERAS PÅ DENNA WEBBPLATS, DATORVIRUS, INFORMATION, PROGRAMVARA, LÄNKADE SIDOR, PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM ERHÅLLS GENOM DENNA WEBBPLATS, ELLER SOM PÅ ANNAT SÄTT HÄRRÖR FRÅN ÅTKOMSTEN TILL, VISNINGEN AV ELLER ANVÄNDNINGEN AV DENNA WEBBPLATS), OAVSETT OM DE BEROR PÅ FÖRSUMLIGHET, AVTAL, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAT, OCH ÄVEN OM HOTELSONES KONCERNBOLAG, HOTELSONES INTRESSEBOLAG OCH/ELLER DERAS RESPEKTIVE LEVERANTÖRER HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADESTÅND ELLER EJ.

Om HOTELSONEs koncernbolag, HOTELSONEs intressebolag eller deras respektive leverantörer trots det ovanstående befinns vara ersättningsskyldiga för någon förlust eller skada som härrör från eller på något sätt hör samman med någon av de händelser som beskrivs ovan ska det totala ansvaret för HOTELSONEs koncernbolag, HOTELSONEs intressebolag och/eller deras respektive leverantörer under inga omständigheter överstiga det högre av (a) de serviceavgifter som du har betalat till HOTELSONE eller HOTELSONEs koncernbolag i samband med dessa transaktioner på denna webbplats eller (b) etthundra US-dollar (100,00 USD) eller motsvarande i lokal valuta.

Ansvarsbegränsningen avspeglar riskfördelningen mellan parterna. De begränsningar som anges i detta avsnitt ska överleva och gälla även om något begränsat avhjälpande som anges i dessa villkor inte anses ha uppfyllt sitt grundläggande syfte. De ansvarsbegränsningar som beskrivs i dessa villkor gäller till förmån för HOTELSONEs koncernbolag, HOTELSONEs intressebolag och/eller deras respektive leverantörer.

SKADESLÖSHET

Du samtycker till att försvara HOTELSONEs koncernbolag, HOTELSONEs intressebolag och/eller deras respektive leverantörer samt deras tjänstemän, styrelseledamöter, anställda och ombud och att hålla dem skadeslösa från och mot alla anspråk, rättsgrunder, krav, återkrav, förluster, skadestånd, böter, viten eller andra kostnader eller utgifter av vilket slag som helst inklusive men inte begränsat till skäliga rättsliga arvoden och redovisningsarvoden, som krävs av tredje man till följd av:

  1. ditt brott mot detta avtal eller de dokument som det hänvisar till,
  2. ditt brott mot någon lag eller en tredje mans rättigheter eller
  3. din användning av denna webbplats.

LÄNKAR TILL TREDJE MANS SIDOR

Denna webbplats kan innehålla hyperlänkar till webbplatser som drivs av andra parter än HOTELSONEs koncernbolag. Dessa hyperlänkar tillhandahålls bara som referens. Vi kontrollerar inte dessa webbplatser och är inte ansvariga för deras innehåll eller dessa webbplatsers sekretess eller andra regler. Det är vidare ditt ansvar att vidta försiktighetsåtgärder för att se till att de länkar du väljer eller den programvara som du laddar ned (antingen det sker från denna webbplats eller andra webbplatser) är fria från virus, maskar, trojanska hästar, defekter och andra destruktiva detaljer. Vårt angivande av hyperlänkar till sådana webbplatser innebär inte att vi godkänner materialet på dessa webbplatser eller har någon koppling till deras operatörer.

TILLGÄNGLIG PROGRAMVARA PÅ DENNA WEBBPLATS

All programvara som är tillgänglig för nedladdning på denna webbplats ("programvaran") är upphovsrättsligt skyddat arbete som tillhör HOTELSONEs koncernbolag och/eller våra respektive leverantörer. Din användning av denna programvara styrs av villkoren i det eventuella licensavtalet för slutanvändare, som medföljer, eller ingår i, programvaran "licensavtalet"). Du får inte installera eller använda någon programvara som åtföljs av eller inkluderar ett licensavtal om du inte först samtycker till villkoren i licensavtalet. För programvara som görs tillgänglig för nedladdning på denna webbplats, vilken inte åtföljs av ett licensavtal, beviljar vi dig, användaren, härmed en begränsad, personlig, ej överförbar licens att använda programvaran för att läsa och på annat sätt använda denna webbplats i enlighet med dessa villkor och inte i något annat syfte.

Notera att all programvara, inklusive utan begränsning alla HTML-koder och Active X-kontroller på denna webbplats ägs av HOTELSONEs koncernbolag och/eller våra respektive leverantörer, och skyddas av lagar om upphovsrätt och internationella fördragsbestämmelser. Varje reproduktion eller omdistribution av programvaran är uttryckligen förbjuden, och kan leda till hårda civil- och straffrättsliga påföljder. Den som gör sig skyldig till detta kommer att åtalas i så stor utsträckning som möjligt.

UTAN BEGRÄNSNING AV DET OVANSTÅENDE ÄR KOPIERING ELLER REPRODUKTION AV PROGRAMVARAN TILL NÅGON ANNAN SERVER ELLER PLATS FÖR VIDARE REPRODUKTION ELLER OMDISTRIBUTION UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDEN. OM PROGRAMVARAN ALLS GARANTERAS ÄR DET ENBART I ENLIGHET MED VILLKOREN I LICENSAVTALET.

VALUTAOMRÄKNARE

Växelkurserna är baserade på olika allmänt tillgängliga källor och bör endast användas som riktlinjer. Kurserna är inte bekräftade som riktiga, och de faktiska kurserna kan variera. Valutaangivelserna uppdateras inte dagligen. Du rekommenderas att kontrollera datumet på valutaomräknaren för att se den dag då valutan senast uppdaterades. Den information som lämnas genom denna applikation tros vara riktig, men HOTELSONEs koncernbolag och/eller våra respektive leverantörer garanterar inte denna riktighet. När du använder informationen i något ekonomiskt syfte rekommenderar vi dig att konsultera en kvalificerad yrkesman för att kontrollera att växelkurserna är riktiga. Vi godkänner inte användningen av denna information för något annat syfte än din personliga användning och det är uttryckligen förbjudet att vidareförsälja, omdistribuera och använda denna information i kommersiella syften.

MEDDELANDEN OM UPPHOVSRÄTT OCH VARUMÄRKEN

Allt innehåll på denna webbplats är: ©2011 HOTELSONE.com L.P. Med ensamrätt. HOTELSONE.com L.P. är inte ansvarigt för innehåll på webbplatser som drivs av andra parter än HOTELSONE.com" L.P. "HOTELSONE", är ett registrerat varumärke som tillhö HOTELSONE.com L.P. eller andra av HOTELSONEs koncernbolag i USA och/eller andra länder. Andra logotyper och produkt- och företagsnamn som nämns i detta avtal kan vara varumärken som tillhör andra ägare.

ALLMÄNT

Denna webbplats drivs av en amerikansk enhet och detta avtal styrs av lagarna i delstaten Washington, USA. Du samtycker härmed till den exklusiva rättsliga behörigheten för domstolarna i King County, Washington, USA, i alla tvister som härrör från eller uppstår i samband med användningen av denna webbplats. Användning av denna webbplats är inte tillåten i något rättsområde där inte alla bestämmelser i dessa villkor är giltiga, inbegripet, utan begränsning, denna paragraf.

Du samtycker till att inget konsortium, partnerskap eller anställningsförhållande uppstår mellan dig och något av HOTELSONEs koncernbolag till följd av detta avtal eller användningen av denna webbplats.

Vårt uppfyllande av detta avtal sker med förbehåll för gällande lagar och den rättsliga gången, och ingenting i detta avtal begränsar vår rätt att uppfylla begäranden från rättsskipande myndigheter eller andra statliga eller juridiska begäranden avseende din användning av denna webbplats eller information som lämnas till eller inhämtas av oss med avseende på sådan användning. I den utsträckning som det är tillåtet enligt gällande lag samtycker du till att väcka talan eller lägga fram anspråk till följd av eller i samband med din åtkomst eller användning av denna webbplats inom två (2) år efter den dag då detta anspråk eller denna talan uppstod eller ackumulerades, annars kommer detta anspråk eller denna talan oåterkalleligt att förfalla.

Om någon del av detta avtal anses vara ogiltig, olaglig eller overkställlig ska giltigheten, lagligheten och verkställigheten hos återstående bestämmelser inte påverkas eller försämras på något sätt. Vår underlåtenhet eller vårt dröjsmål med att verkställa någon bestämmelse i detta avtal vid någon tidpunkt innebär inte att vi avstår vår rätt att verkställa densamma eller någon annan bestämmelse i detta avtal i framtiden.

Detta avtal (och övriga villkor som nämns i det) utgör den fullständiga överenskommelsen mellan dig och oss med avseende på denna webbplats och den ersätter alla tidigare eller samtidiga kommunikationer och förslag, antingen elektroniska, muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss med avseende på denna webbplats. En tryckt version av detta avtal och eventuella meddelanden som lämnas i elektronisk form ska vara tillåtlig i rättsliga eller administrativa förfaranden baserade på eller i samband med detta avtal i samma utsträckning och på samma villkor som andra affärsdokument och registreringar som ursprungligen har genererats och bevarats i skriftlig form.

Fiktiva namn på företag, produkter, personer, karaktärer och/eller data som nämns på denna webbplats är inte avsedda att representera någon verklig person, något verkligt företag, någon verklig produkt eller händelse.

Alla rättigheter som inte uttryckligen ges genom detta avtal förbehålls.

Reviderad December 15, 2013
©2013 HOTELSONE.COM L.P. Med ensamrätt.


  

Alla språk:Hotel reservations | Hotelreservierungen | Réservations d'Hôtels | Prenotazioni Alberghiere | Reservas de Hoteles | Reservas de Hotéis | Hotelreserveringen | Reserves d'hotel | Ξενοδοχειακές Κρατήσεις | Rezerwacje hotelu | Бронирование отелей | Rezervace hotelu | ホテル予約 | 酒店预订 | Hotellbokningar | Hotellreservasjoner | Hotelin varaukset | Otel rezervasyonları | Hotelreservationer | Rezervări | Хотелски резервации | Hotel foglalások

Upphovsrätt © 2001 - 2024 HOTELSONE. Alla rättigheter förbehållna

Mer hotelsone till din tjänst

Se till att du får veta det senaste och får våra specialerbjudanden!