Zarezerwuj online lub zadzwoń: 888 273 4683

Zasady i warunki

1. Opis działalności

Terminy stosowane w umowie

Terminy „my”, „nas”, „nasz” oraz „HOTELSONE” odnoszą się do firmy HotelsOne.com L.P., spółki komandytowej z siedzibą w stanie Delaware i/lub jej przedstawicielstw oraz podmiotów stowarzyszonych, w tym firmy Travelscape LLC, spółki z o.o. z siedzibą w stanie Nevada („Travelscape”). Termin „Użytkownik” odnosi się do klientów odwiedzających naszą Witrynę internetową i/lub dokonujących za naszym pośrednictwem lub poprzez pracowników obsługi klienta rezerwacji w tej Witrynie internetowej.

Przeznaczenie tej Witryny internetowej

Przeznaczeniem Witryny internetowej jest wyłącznie zapewnienie pomocy Użytkownikowi w zbieraniu informacji dotyczących podróży, określaniu dostępności miejsc lub usług związanych z podróżowaniem oraz dokonywaniu rezerwacji lub przeprowadzaniu transakcji biznesowych z dostawcami usług turystycznych. Witryna internetowa nie jest przeznaczona do celów innych niż wymienione.

Witryna internetowa jest udostępniana Użytkownikowi po wyrażeniu przez niego zgody na wszelkie zawarte w tym dokumencie zasady, warunki i uwagi (tworzące niniejszą „Umowę”). Skorzystanie z tej Witryny internetowej w jakiejkolwiek formie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki zawarte w tej Umowie. Jednocześnie Użytkownik wyraża zgodę na to, że wszelkie warunki zwarte w tej Umowie mają zastosowanie względem wszystkich operacji dotyczących obiektów i usług związanych z podróżowaniem, dokonanych za pomocą tej Witryny internetowej. Należy dokładnie przeczytać zwartość niniejszej Umowy. W przypadku niezaakceptowania zasad i warunków zawartych w tym dokumencie, zabrania się korzystania z tej Witryny internetowej.

Zaleca się okresowo odwiedzać niniejszą stronę w celu zapoznania się z aktualną wersją Umowy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zasad lub wprowadzenia modyfikacji w niniejszej Umowie bez powiadomienia. Korzystanie z Witryny internetowej przez Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nowe warunki zawarte w Umowie.

KORZYSTANIE Z WITRYNY INTERNETOWEJ

Korzystanie z tej Witryny internetowej jest dozwolone, jeżeli: (i) Użytkownik ukończył 18 lat; (ii) Użytkownik może zawierać wiążące umowy prawne; (iii) Użytkownik będzie korzystał z Witryny internetowej przestrzegając warunków zawartych w Umowie; (iv) Użytkownik będzie dokonywał rezerwacji za pomocą Witryny internetowej we własnym imieniu lub w imieniu osoby, od której uzyskał w tym celu upoważnienie; (v) Użytkownik poinformuje osoby, w imieniu których ma dokonać rezerwacji, na temat zasad i warunków dotyczących rezerwacji i wszelkich innych operacji; (vi) ponadto Użytkownik gwarantuje, że informacje podane w ramach korzystania z Witryny internetowej są prawdziwe, dokładne, bieżące i pełne. Zastrzegamy sobie prawo uniemożliwienia korzystania z tej Witryny internetowej i oferowanych przez nas usług wszelkim Użytkownikom, w każdym momencie oraz z dowolnych powodów, między innymi (ale nie wyłącznie) ze względu na naruszenie warunków niniejszej Umowy.

ZABRONIONE OPERACJE

Materiały i informacje zawarte w Witrynie internetowej (w tym, ale nie tylko, na temat cen i dostępności usług turystycznych), a także infrastruktura użyta w celu dostarczenia wspomnianych materiałów i informacji stanowią własność naszą bądź naszych dostawców. Użytkownik ma prawo wykonać ograniczoną liczbę kopii trasy podróży (i powiązanych z nią dokumentów) na potrzeby podróży bądź usług zarezerwowanych za pośrednictwem niniejszej Witryny internetowej. Zabrania się natomiast modyfikowania, kopiowania, dystrybucji, przesyłania, wyświetlania, odtwarzania, reprodukowania, publikowania, licencjonowania, tworzenia podobnych prac, przekazywania, sprzedaży bądź odsprzedaży jakichkolwiek informacji, oprogramowania, produktów lub usług uzyskanych w tej Witrynie internetowej albo za jej pośrednictwem. Ponadto, Użytkownik zobowiązuje się, że:

  1. nie będzie używać niniejszej Witryny internetowej ani jej zawartości do celów zarobkowych;
  2. nie będzie dokonywać rezerwacji fałszywych, niezgodnych z prawem bądź rezerwacji w celach spekulacyjnych ani rezerwacji w oczekiwaniu na złożenie zamówienia;
  3. nie będzie uzyskiwać dostępu, monitorować ani kopiować żadnych materiałów ani informacji zawartych w niniejszej Witrynie internetowej przy użyciu narzędzi typu robot, przeszukiwarka, scraper ani innych automatycznych metod bądź procesów ręcznych w jakimkolwiek celu bez uzyskania od nas pisemnej i wyraźnej zgody;
  4. nie będzie pomijać naszych nagłówków wyłączających funkcje robotów lub innych środków zapobiegawczych uniemożliwiających lub ograniczających dostęp do Witryny internetowej;
  5. nie będzie podejmować żadnych działań, które powodują lub według uznania firmy mogą powodować przesadne bądź niewspółmiernie duże obciążenie naszej infrastruktury;
  6. nie będzie umieszczać głębokich łączy do żadnej części niniejszej Witryny internetowej (w tym, bez ograniczeń, ścieżek do zakupu jakichkolwiek usług związanych z podróżowaniem) w jakimkolwiek celu bez uzyskania od nas pisemnej i wyraźnej zgody oraz
  7. nie będzie umieszczać zawartości witryny w ramce, tworzyć kopii ani w żaden inny sposób dołączać żadnej części niniejszej Witryny internetowej w innej witrynie internetowej bez uzyskania od nas pisemnej i wyraźnej zgody.

ZASADY I OGRANICZENIA, DO PRZESTRZEGANIA KTÓRYCH ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTAWCY

W odniesieniu do rezerwacji i zakupu wybranych przez Użytkownika produktów oraz usług związanych z podróżowaniem obowiązują dodatkowe warunki. Należy dokładnie zapoznać się z tymi postanowieniami. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania warunków zakupu nałożonych przez dostawcę, z którym zdecydował się zawrzeć umowę, w tym, choć nie tylko, do uiszczenia wszelkich należnych opłat oraz do przestrzegania reguł i ograniczeń dostawcy dotyczących dostępności i korzystania z opłat, produktów i usług.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niektórzy dostawcy oferujący pewne usługi lub prowadzący działalność w danym zakresie mogą żądać podpisania oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności prawnej przed skorzystaniem z oferowanych usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nieprzestrzeganie zasad i ograniczeń określonych przez dostawcę może spowodować anulowanie rezerwacji, zablokowanie dostępu do odpowiednich produktów lub usług związanych z podróżowaniem, utratę kosztów poniesionych w związku z dokonaniem rezerwacji i/lub obciążenie Użytkownika kosztami wynikłymi z nieprzestrzegania wspomnianych zasad.

Rezerwacje usług hotelowych po specjalnych cenach oraz oferty przelotów po specjalnych cenach w krajach Unii Europejskiej zapewniane są przez firmę Travelscape.

ZASADY POUFNOŚCI DANYCH

Kliknij tutaj, aby wyświetlić obowiązujące zasady poufności danych, regulujące także korzystanie z niniejszej Witryny internetowej przez Użytkownika, i zapoznać się ze stosowanymi przez nas praktykami: Zasady poufności danych.

CENY

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że władze niektórych krajów mogą nakładać dodatkowe podatki (np. opłatę klimatyczną itp.), które należy opłacić na miejscu. Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia tych opłat we własnym zakresie.

Dostawcy usług hotelowych wystawiają naszej firmie fakturę, która uwzględnia kwoty należnych podatków, jeśli jest to wymagane. Dostawcy usług hotelowych przekazują kwoty należnych podatków odpowiednim instytucjom podatkowym. Podatki pobierane przez nas w przypadku z góry opłacanych transakcji to szacunkowe kwoty podatku za przeprowadzone transakcje (np. sprzedaż i wykorzystanie, pobyt, podatek od wynajmu pokoju, akcyza, VAT itp.), które przekazujemy dostawcy usług hotelowych w związku z dokonanymi rezerwacjami. Nie są to kwoty podatku pobierane od użytkownika przez nas w celu przekazania odpowiednim instytucjom podatkowym. Rzeczywista kwota podatku przekazywana przez firmę Travelscape dostawcom usług hotelowych może być inna niż opłata za odzyskanie podatku. Jest to uzależnione od cen, ciężaru zobowiązań podatkowych itp. , obowiązujących w momencie faktycznego skorzystania z usług hotelowych przez naszych klientów.

Firma HOTELSONE nie jest współdostawcą i nie współpracuje na tej zasadzie z dostawcami, u których dokonywane są rezerwacje w imieniu naszych klientów. Ciężar zobowiązań podatkowych oraz należna kwota podatku różnią się znacznie w zależności od regionu.

REZERWACJE USŁUG HOTELOWYCH OPŁACANE Z GÓRY

Firma Travelsacpe, będąca podmiotem stowarzyszonym firmy HOTELSONE, prowadzi wstępne negocjacje z właścicielami hoteli odnośnie niektórych cen pokoi. Użytkownik upoważnia firmę HOTELSONE do dokonania rezerwacji na pełną kwotę, która obejmuje cenę wynajęcia pokoju wyświetloną w tej Witrynie internetowej, a także opłaty za odzyskanie podatku i za świadczenie usług. Użytkownik wyraża zgodę na obciążenie swojej karty kredytowej przez firmę Travelscape sumą stanowiącą całkowitą opłatę za dokonaną rezerwację.

Istnieje możliwość anulowania lub zmiany opłaconej z góry rezerwacji, jednak w takiej sytuacji naliczana jest opłata za anulowanie lub zmianę wyszczególniona w zasadach i ograniczeniach dotyczących rezerwacji usług hotelowych. Jeśli rezerwacja nie zostanie anulowana bądź zmieniona przed okresem przewidzianym w zasadach anulowania, który jest różny w zależności od hotelu (zazwyczaj od 24 do 72 godzin przed datą przybycia), naliczana jest opłata za odpowiednią liczbę nocy w hotelu, za odzyskanie podatku oraz za świadczone usługi. Jeśli Użytkownik nie stawi się w hotelu pierwszej nocy objętej rezerwacją i planuje zameldować się na następne noce objęte rezerwacją, konieczne jest potwierdzenie zmian w rezerwacji najpóźniej pierwszej nocy objętej rezerwacją, w przeciwnym wypadku rezerwacja zostanie anulowana. W przypadku niestawienia się w hotelu lub wcześniejszego wymeldowania się użytkownik ma 60 dni od daty wymeldowania na zażądanie zwrotu kosztów.

Użytkownik zgadza się uiścić każdą naliczoną opłatę za anulowanie lub zmianę rezerwacji. W niektórych przypadkach nie ma możliwości zmiany bądź anulowania dokonanej rezerwacji, co zaznaczono w zasadach i ograniczeniach dotyczących rezerwacji usług hotelowych. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać warunków dotyczących opłacanych z góry rezerwacji usług hotelowych.

MIEJSCA DOCELOWE PODRÓŻY

Chociaż większość podróży, w tym podróży do innych krajów, odbywa się bez wypadków, podróże do pewnych miejsc mogą wiązać się z większym ryzykiem niż normalnie. Zalecamy zapoznanie się z zakazami dotyczącymi podróży, ostrzeżeniami, ogłoszeniami i poradami wydanymi przez rząd kraju Użytkownika przed dokonaniem rezerwacji podróży do innych krajów.

OFERUJĄC PODRÓŻE DO KONKRETNYCH KRAJÓW, NIE DEKLARUJEMY, ŻE PODRÓŻ DO NICH JEST ZALECANA BĄDŹ NIE JEST ZWIĄZANA Z RYZYKIEM. FIRMA NIE ODPOWIADA TAKŻE ZA SZKODY LUB STRATY PONIESIONE PODCZAS PODRÓŻY DO TAKICH MIEJSC.

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ

INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY I USŁUGI OPUBLIKOWANE W NINIEJSZEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI LUB BŁĘDY, W TYM BŁĘDY W PODANYCH CENACH. W SZCZEGÓLNOŚCI FIRMA HOTELSONE ORAZ JEJ PRZEDSTAWICIELSTWA I PODMIOTY STOWARZYSZONE („FIRMY Z GRUPY HOTELSONE”) ORAZ PARTNERZY STOWARZYSZENI, WSPÓŁPRACUJĄCY I/LUB POWIĄZANI Z WITRYNĄ INTERNETOWĄ PROMUJĄCY PRODUKTY I USŁUGI ZWIĄZANE Z PODRÓŻOWANIEM („PODMIOTY STOWARZYSZONE FIRMY HOTELSONE”) NIE GWARANTUJĄ WIERNOŚCI INFORMACJI I ZRZEKAJĄ SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY LUB INNE NIEŚCISŁOŚCI DOTYCZĄCE INFORMACJI I OPISÓW ZWIĄZANYCH Z HOTELAMI, PRZELOTAMI LOTNICZYMI, REJSAMI, SAMOCHODAMI I INNYMI PRODUKTAMI PRZEDSTAWIONYMI W NINIEJSZEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ (W TYM, ALE NIE TYLKO, CENAMI, FOTOGRAFIAMI, LISTAMI UDOGODNIEŃ HOTELOWYCH, OGÓLNYMI OPISAMI PRODUKTÓW ITP.), KTÓRE W WIĘKSZOŚCI SĄ DOSTARCZANE PRZEZ ODPOWIEDNICH DOSTAWCÓW. PONADTO WYRAŹNIE ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO POPRAWIANIA WSZELKICH BŁĘDÓW W CENACH PODANYCH W NASZEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ I/LUB OCZEKUJĄCYCH REZERWACJACH DOKONANYCH W OPARCIU O BŁĘDNE CENY. W TAKIM WYPADKU, JEŚLI ISTNIEJE TAKA MOŻLIWOŚĆ, UŻYTKOWNIK BĘDZIE MÓGŁ ZATRZYMAĆ OCZEKUJĄCĄ REZERWACJĘ UWZGLĘDNIAJĄCĄ POPRAWNĄ CENĘ LUB REZERWACJA ZOSTANIE ANULOWANA BEZ POBIERANIA OPŁATY KARNEJ.

OCENY HOTELI PRZEDSTAWIONE W TEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ SĄ PODANE W CELACH INFORMACYJNYCH. FIRMY Z GRUPY HOTELSONE I PODMIOTY STOWARZYSZONE FIRMY HOTELSONE NIE GWARANTUJĄ WIARYGODNOŚCI TYCH OCEN. FIRMY Z GRUPY HOTELSONE, PODMIOTY STOWARZYSZONE FIRMY HOTELSONE ORAZ ICH ODPOWIEDNI DOSTAWCY NIE GWARANTUJĄ DOSTĘPNOŚCI KONKRETNYCH PRODUKTÓW I USŁUG. FIRMY Z GRUPY HOTELSONE, PODMIOTY STOWARZYSZONE FIRMY HOTELSONE ORAZ ICH ODPOWIEDNI DOSTAWCY MOGĄ WPROWADZAĆ POPRAWKI I/LUB ZMIANY W WITRYNIE INTERNETOWEJ W DOWOLNYM MOMENCIE.

FIRMY Z GRUPY HOTELSONE, PODMIOTY STOWARZYSZONE FIRMY HOTELSONE ORAZ ICH ODPOWIEDNI DOSTAWCY•NIE•GWARANTUJĄ PRZYDATNOŚCI INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA,•PRODUKTÓW•I•USŁUG•ZAWARTYCH•W•NINIEJSZEJ•WITRYNIE•INTERNETOWEJ DO•JAKIEGOKOLWIEK•CELU, A ZAMIESZCZENIE LUB OFERTA SPRZEDAŻY DOWOLNEGO PRODUKTU LUB USŁUGI W TEJ WITRYNIE NIE OZNACZA, ŻE FIRMY GRUPY HOTELSONE ORAZ PODMIOTY STOWARZYSZONE FIRMY HOTELSONE POLECAJĄ LUB REKOMENDUJĄ TE PRODUKTY LUB USŁUGI. WSZELKIE INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY I USŁUGI DOSTARCZANE SĄ „W STANIE TAKIM, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ” BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. FIRMY Z GRUPY HOTELSONE, PODMIOTY STOWARZYSZONE FIRMY HOTELSONE ORAZ ICH ODPOWIEDNI DOSTAWCY NIE GWARANTUJĄ, ŻE TREŚCI ZAWARTE W TEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ, NA SERWERACH I W PRZESŁANYCH WIADOMOŚCIACH SĄ WOLNE OD WIRUSÓW I INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW. FIRMY Z GRUPY HOTELSONE, PODMIOTY STOWARZYSZONE FIRMY HOTELSONE ORAZ ICH ODPOWIEDNI DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI ODNOSZĄCE SIĘ DO TYCH•INFORMACJI,•OPROGRAMOWANIA,•PRODUKTÓW•I•USŁUG, ŁĄCZNIE Z DOROZUMIANYMI GWARANCJAMI I WARUNKAMI SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNYCH CELÓW, TYTUŁU ORAZ NIENARUSZALNOŚCI.

PRZEWOŹNICY, HOTELE I INNI DOSTAWCY USŁUG TURYSTYCZNYCH LUB INNYCH USŁUG OFEROWANYCH W TEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ SĄ NIEZALEŻNYMI PODWYKONAWCAMI, NIE SĄ AGENTAMI ANI PRACOWNIKAMI FIRM GRUPY HOTELSONE ANI PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH FIRMY HOTELSONE. FIRMY Z GRUPY HOTELSONE I PODMIOTY STOWARZYSZONE FIRMY HOTELSONE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA CZYNY, BŁĘDY, PRZEOCZENIA, ZAŻALENIA, GWARANCJE, NARUSZENIA LUB ZANIEDBANIA SPOWODOWANE PRZEZ POWYŻSZYCH DOSTAWCÓW LUB ZA JAKIEKOLWIEK OBRAŻENIA CIAŁA, ŚMIERĆ, ZNISZCZENIE WŁASNOŚCI LUB INNE USZKODZENIA BĄDŹ KOSZTY Z NICH WYNIKAJĄCE. FIRMY Z GRUPY HOTELSONE I PODMIOTY STOWARZYSZONE FIRMY HOTELSONE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI I NIE BĘDĄ ZWRACAĆ PIENIĘDZY W RAZIE OPÓŹNIENIA, ANULOWANIA, NADKOMPLETU, STRAJKU, DZIAŁANIA SIŁY WYŻSZEJ LUB INNYCH PRZYCZYN POZOSTAJĄCYCH POZA ICH BEZPOŚREDNIĄ KONTROLĄ ORAZ NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE DODATKOWE KOSZTY, PRZEOCZENIA, OPÓŹNIENIA, ZMIANY TRASY ORAZ DZIAŁANIA RZĄDU LUB INNYCH WŁADZ.

FIRMY Z GRUPY HOTELSONE ANI PODMIOTY STOWARZYSZONE FIRMY HOTELSONE ORAZ ICH ODPOWIEDNI DOSTAWCY NIE BĘDĄ W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, MORALNE, PRZYPADKOWE, UMYŚLNE LUB ZAISTNIAŁE WSKUTEK LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ LUB Z OPÓŹNIENIEM, LUB NIEMOŻLIWOŚCIĄ SKORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ, LUB Z POWODU JAKICHKOLWIEK INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW I USŁUG UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ, LUB W INNY SPOSÓB POWSTAŁE WSKUTEK KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY ODBYWAŁO SIĘ TO W OPARCIU O UMOWĘ, CZY Z NARUSZENIEM PRAWA, CZY NA ZASADZIE PEŁNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BĄDŹ W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI FIRMY GRUPY HOTELSONE, PODMIOTY STOWARZYSZONE FIRMY HOTELSONE I ICH DOSTAWCY ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA SZKÓD.

Jeśli pomimo powyższych ograniczeń firmy z Grupy HOTELSONE, podmioty stowarzyszone firmy HOTELSONE lub odpowiedni dostawcy odpowiadają za wszelkie szkody wynikające lub związane z opisanymi powyżej zdarzeniami, całkowita kwota ich odpowiedzialności w żadnym przypadku nie może przekroczyć większej z następujących kwot: (a) opłaty za usługi zapłacone firmie HOTELSONE lub Grupie HOTELSONE w zawiązku z transakcjami przeprowadzanymi w niniejszej Witrynie internetowej lub (b) kwoty w wysokości stu dolarów (100,00 USD) lub jej równowartości w walucie lokalnej.

Ograniczenie odpowiedzialności odzwierciedla podział ryzyka między podmiotami. Ograniczenia określone w tej części zachowują ważność i obowiązują, nawet jeśli jakikolwiek ograniczony środek określony w niniejszych postanowieniach utraci ważność. Ograniczenia odpowiedzialności podane w niniejszych postanowieniach działają na korzyść firm z Grupy HOTELSONE, jej podmiotów stowarzyszonych i/lub dostawców.

ODSZKODOWANIA

Użytkownik wyraża zgodę na występowanie w obronie i zabezpieczanie firm z Grupy HOTELSONE, podmiotów stowarzyszonych firmy HOTELSONE i/lub dostawców, jak również ich kierownictwa, dyrekcji, pracowników i przedstawicieli w postępowaniu sądowym, wszczętym przez strony trzecie, dotyczącym roszczeń, pozwów, żądań, odszkodowań, strat, szkód, grzywien, kar czy tez innych kosztów lub wydatków wszelkiej natury włączając rozsądne koszta sądowe i księgowe, ale nie tylko, spowodowanych przez:

  1. naruszenie przez Użytkownika niniejszej umowy lub dokumentów wspomnianych w niniejszej umowie;
  2. pogwałcenie przez Użytkownika jakiegokolwiek przepisu prawnego lub też praw stron trzecich lub
  3. korzystanie z tej Witryny internetowej przez Użytkownika.

ŁĄCZA DO WITRYN INNYCH PODMIOTÓW

Niniejsza Witryna internetowa może zawierać hiperłącza do witryn internetowych obsługiwanych przez podmioty inne niż firmy z Grupy HOTELSONE. Tego typu łącza są udostępnione jedynie tytułem informacji. Nie kontrolujemy tych witryn internetowych i nie odpowiadamy za ich treść, poufność danych ani inne praktyki stosowane przez te witryny. Ponadto Użytkownik powinien podjąć wszelkie środki ostrożności w celu upewnienia się, że wszelkie wybierane łącza lub pliki do pobrania (z poziomu tej lub innej witryny internetowej) nie zawierają wirusów, robaków, koni trojańskich, defektów ani innych elementów o szkodliwym charakterze. Włączenie przez naszą firmę hiperłączy do tych witryn internetowych nie oznacza aprobaty materiałów umieszczonych w tych witrynach internetowych ani też powiązania z obsługującymi je podmiotami.

OPROGRAMOWANIE UDOSTĘPNIONE W TEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ

Każde Oprogramowanie, które można pobrać z tej witryny internetowej („Oprogramowanie”) jest chronioną prawem autorskim własnością firm z grupy HOTELSONE i/lub ich dostawców. Korzystanie z tego Oprogramowania podlega zapisom umowy licencyjnej użytkownika końcowego, jeśli taka umowa obowiązuje, dołączonej do Oprogramowania, lub stanowiącej jego część („Umowa Licencyjna”). Nie można instalować ani korzystać z Oprogramowania, do którego dołączona jest lub które zawiera Umowę Licencyjną, bez wyrażenia wcześniejszej zgody na warunki Umowy Licencyjnej. W przypadku oprogramowania do pobrania w Witrynie bez dołączonej umowy licencyjnej, nasza firma przyznaje niniejszym Użytkownikowi ograniczoną, osobistą, nieprzenaszalną licencję na używanie Oprogramowania do przeglądania i korzystania z Witryny internetowej, zgodnie z niniejszymi postanowieniami i warunkami, z wyłączeniem innych celów.

Należy pamiętać, że wszelkie oprogramowanie, w tym kod HTML oraz formanty Active X zawarte w niniejszej Witrynie internetowej należą do firm z Grupy HOTELSONE i/lub jej odpowiednich dostawców oraz są chronione międzynarodowymi prawami autorskimi oraz innymi przepisami prawa międzynarodowego. Kopiowanie lub rozpowszechnianie tego Oprogramowania jest w sposób wyraźny zabronione i może podlegać surowym karom wynikającym z prawa cywilnego lub karnego. Osoby naruszające te przepisy będą karane z całą surowością prawa.

BEZ OGRANICZANIA POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ, KOPIOWANIE LUB POWIELANIE TEGO OPROGRAMOWANIA NA INNE SERWERY LUB DO INNYCH LOKALIZACJI W CELU DALSZEGO POWIELANIA LUB ROZPOWSZECHNIANIA JEST W SPOSÓB WYRAŹNY ZABRONIONE. JEŚLI OPROGRAMOWANIE PODLEGA GWARANCJI, OBOWIĄZUJE ONA WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z WARUNKAMI UMOWY LICENCYJNEJ.

PRZELICZNIK WALUT

Kursy walut oparte są na powszechnie dostępnych źródłach i powinny być traktowane wyłącznie jako wskazówka. Kursy nie są sprawdzane i mogą różnić się od kursów rzeczywistych. Aktualizacje notowań kursów walut nie są dokonywane codziennie. Zaleca się sprawdzanie daty ostatniej aktualizacji danych dostępnych w przeliczniku walut. Zakłada się prawidłowość informacji dostarczanych przez tę aplikację, jednak firmy z Grupy HOTELSONE i/lub jej odpowiedni dostawcy nie gwarantują dokładności tych danych. W przypadku wykorzystywania tych informacji do celów finansowych zalecamy skontaktowanie się w wykwalifikowanym specjalistą w celu zweryfikowania prawidłowości kursów walut. Nie zezwalamy na wykorzystywanie tych informacji do celów innych niż osobiste. Zabrania się sprzedawania, rozpowszechniania i wykorzystywania tych informacji do celów handlowych.

UWAGI DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH I ZNAKÓW TOWAROWYCH

Wszystkie informacje zawarte w tej Witrynie internetowej są chronione prawem autorskim: ©2011 HOTELSONE.com L.P. Wszelkie prawa zastrzeżone. Firma HOTELSONE.com L.P. nie ponosi odpowiedzialności za treść witryn internetowych obsługiwanych przez firmy inne niż HOTELSONE.com L.P. „HOTELSONE”, jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy HOTELSONE.com L.P. lub innych firm z Grupy HOTELSONE w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Inne logotypy, produkty oraz nazwy firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli.

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Witryna internetowa jest prowadzona przez podmiot amerykański, a Umowa licencyjna podlega przepisom stanu Waszyngton (Stany Zjednoczone). Użytkownik podlega wyłącznej jurysdykcji sądownictwa hrabstwa King w stanie Waszyngton (Stany Zjednoczone) we wszelkich sporach dotyczących korzystania z niniejszej Witryny internetowej. Korzystanie z tej Witryny internetowej jest niedozwolone w jurysdykcjach nieuznających całości niniejszych postanowień i warunków, łącznie z wymienionymi w tym akapicie.

Użytkownik oświadcza o braku współpracy oraz stosunku zatrudnienia między nim a firmami z Grupy HOTELSONE w wyniku postanowień niniejszej Umowy lub korzystania z tej Witryny internetowej.

Zastosowanie postanowień niniejszej Umowy podlega istniejącym przepisom i procedurom prawnym. Żadne zapisy zawarte w tej Umowie nie ograniczają praw naszej firmy do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami, wnioskami lub wymaganiami prawnymi albo rządowymi w zakresie korzystania z tej Witryny internetowej przez Użytkownika lub informacji dostarczonych lub zgromadzonych przez naszą firmę dotyczących takiego użytkowania. W zakresie dopuszczanym przez obowiązujące prawo, Użytkownik ma prawo do wniesienia reklamacji lub wszczęcia postępowania związanego z korzystaniem z Witryny internetowej w ciągu dwóch (2) lat od daty wystąpienia spornej sprawy. Po tym terminie sprawa zostanie nieodwołalnie unieważniona.

Jeśli którakolwiek z części niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną, nielegalną lub niewykonalną, w żaden sposób nie wpłynie to na ważność, legalność i wykonywalność pozostałych postanowień Umowy. Niewykonanie lub opóźnienie wykonania postanowień niniejszej Umowy nie anuluje prawa do wykonania tych samych lub innych postanowień w przyszłości.

Niniejsza Umowa (w tym zawarte w niej postanowienia i warunki, do których się odwołuje) stanowi pełną umowę pomiędzy Użytkownikiem a naszą firmą w odniesieniu do Witryny internetowej i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub tymczasowe ustalenia w formie elektronicznej, ustnej lub pisemnej między Użytkownikiem a naszą firmą. Drukowana wersja Umowy i wszelkie związane z nią komunikaty w formie elektronicznej są dozwolone w postępowaniach prawnych i administracyjnych opartych na niniejszej Umowie lub z nią związanych w identycznym zakresie oraz dotyczą tych samych warunków co inne dokumenty i zapisy firmowe opracowane pierwotnie w formie drukowanej.

Fikcyjne nazwy firm i produktów, imiona i nazwiska osób i postaci i/lub dane zawarte w niniejszej Witrynie internetowej nie przedstawiają rzeczywistych osób, firm, produktów ani zdarzeń.

Zastrzega się wszelkie prawa nie określone w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie.

Zweryfikowano w dniu: 15 grudnia 2013
©2013 HOTELSONE.COM L.P. Wszelkie prawa zastrzeżone.


  

Wszystkie języki:Hotel reservations | Hotelreservierungen | Réservations d'Hôtels | Prenotazioni Alberghiere | Reservas de Hoteles | Reservas de Hotéis | Hotelreserveringen | Reserves d'hotel | Ξενοδοχειακές Κρατήσεις | Rezerwacje hotelu | Бронирование отелей | Rezervace hotelu | ホテル予約 | 酒店预订 | Hotellbokningar | Hotellreservasjoner | Hotelin varaukset | Otel rezervasyonları | Hotelreservationer | Rezervări | Хотелски резервации | Hotel foglalások

Copyright © 2001 - 2023 HOTELSONE. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Więcej ofert hotelsone dla ciebie

Bądź na bieżąco z wiadomościami i ofertami specjalnymi!